Prenjski daždevnjak - Salamandra atra prenjensis
Emina Šunje, dec. 2009


Prenjski daždevnjak (Salamandra atra prenjensis) u svom elementu - hladnoj, rosnoj travi i kamenjaru u zoni 1800 m. Foto: Emina Šunje

Emina Šunje: Alpski daždevnjak (Salamandra atra) sa područja Alpa je opisan 1768. godine. Tek poslije 120 godina registrovan je i u Bosni i Hercegovini. Kod nas se istraživanje vodozemaca (Amphibia Linnaeus, 1758) nekontinuirano vrši već oko 110 godina, pri čemu je posebna pažnja posvećena nalazištima na planini Prenj. Prvih pet primjeraka alpskog daždevnjaka našao je 11. avgusta 1895. godine Otoman Reiser na Prenju, u predjelu Otiša, na visini od oko 1800 m. Bolkay je kasnije u popisu vodozemaca i gmizavaca u zbirkama Zemaljskog muzeja u Sarajevu naveo sva do tada poznata nalazišta Salamandra atra u Bosni i Hercegovini. Pored već pomenutog Otiša, Bolkay navodi još nekoliko lokaliteta na istoj planini kao Kapa i Tisovica (14.7.1914. godine), a pominje i planinu Treskavicu (1895. godine). Bazirano na citiranjima Wernerovih podataka iz 1898. godine u literaturi, zaključujemo da se planina Prenj smatrala isturenim nalazištem u arealu Salamandra atra.
Prošlo je od tada pola vijeka, a da se niko niko bavio istraživanjem alpskog daždevnjaka, niti registrovanjem njegovih nalazišta, sve dok Sofija Mikšić nije prikupila uzorke sa Prenja u periodu između 1969 - 1971 i detaljno ih analizirala. Uzorci su sakupljeni na potezu Otiš - Vjetrena brda, na dva mjesta iznad 1800 m. Nakon analize od 21-og uzorka sa pomenutog lokaliteta, ustanovila je da bi mogla biti u pitanju nova podvrsta alpskog daždevnjaka Salamandra atra. Primjerci su, kako navodi, manjih dimenzija, dužina tijela im se kreće od 11-14 cm (pretežno oko 12-13,5 cm) i nikada ne dostiže dužinu od 16 cm koja je karakteristična za Salamandra atra. Jedan od osnovnih morfloloških karaktera na osnovnu kojih je Mikšić ustanovila da je riječ o novoj podvrsti, jeste i karakterističan raspored nepčanih zuba u obliku sova "S" (slika ispod).


Raspored nepčanih zuba kod S. atra prenjensis; preuzeto iz Mikšić, 1969.
Nepčani zubi su sitni zubići raspoređeni u karakteristične nizove koji su veoma bitna
morfološka karakteristika za određivanje sistematske pripadnosti (vrsta, podvrsta...)

->

 

 

© Zone-2000